Czym jest władza rodzicielska i jak można ją stracić?

dziecko
.

Każdy z rodziców niepełnoletniego dziecka sprawuje nad nim władzę rodzicielską. Mowa oczywiście o sytuacji, gdy żaden z rodziców nie jest tej władzy pozbawiony. W zakres władzy rodzicielskiej wchodzą prawa, które dotyczą osoby dziecka oraz jej majątku. Z władzy rodzicielskiej wynikają także ściśle określone przez prawo obowiązki i egzekwowanie prawidłowego wywiązywania się z nich.

Pojęcie władzy rodzicielskiej i obowiązki

Władza rodzicielska obejmuje pieczę nad osobą dziecka oraz majątkiem jakie posiada. W jej skład wchodzi także wychowanie dziecka z poszanowaniem jego praw oraz godności. Rodzice sprawują władzę rodzicielską do momentu niezbędnej konieczności określanej przez prawo i interes społeczny. Obowiązki są nałożone na obie strony: rodzica i dziecko. Zadaniem dziecka jest posłuszność rodzicom, ponieważ w pewnych sprawach nie może ono samodzielnie decydować. W niektórych sprawach rodzice powinni wysłuchać opinii dziecka i w miarę możliwości uwzględnić ją podczas wychowania i codziennego życia.

Reprezentowanie i zarządzanie majątkiem dziecka

Według prawa rodzice są ustawowymi przedstawicielami dziecka pozostającego pod ich opieką. Rodzice mogą zatem reprezentować dziecko. Istnieją jednak 2 rodzaje spraw, w których dziecko nie może być reprezentowane przez rodziców: czynności prawne między dziećmi pozostającymi pod władzą oraz czynności prawne między dzieckiem a jednym z rodziców. Rodzice muszą również zarządzać majątkiem swojego dziecka, który nie może niszczeć i tracić na wartości. W większości przypadków rodzice muszą mieć zezwolenie sądu na dysponowanie majątkiem.

Nadzór nad sprawowaną władzą rodzicielską

Rodzice nie mają bezgranicznej władzy nad dzieckiem, ponieważ sąd opiekuńczy sprawuje nadzór nad władzą rodzicielską. W niektórych sytuacjach sąd może zobowiązać rodziców do określonego zachowania lub zabronić konkretnych działań. Możliwe jest także wyznaczenie kuratora sądowego lub powierzenie zarządzania majątkiem kuratorowi. Sąd może również jasno określić jakie czynności rodzice mogą wykonywać bez decyzji sądu.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Warto wspomnieć, że w określonych sytuacjach sąd może zawiesić lub pozbawić władzy rodzicielskiej. Sąd podczas podejmowania decyzji bierze pod uwagę dobro dziecka. Decyzje takie są najczęściej wywołane przez poważne przeszkody dotyczące utrudnienia lub uniemożliwienia prawidłowego sprawowania władzy. Pozbawienie władzy rodzicielskiej następuje zazwyczaj w momencie nadużywania władzy lub rażącego zaniedbania dziecka.

Opis tematu możemy znaleźć również na forum: https://internetnews.net.pl/forum/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

− 2 = 1