Ulga w PIT na dziecko za 2016 roku

dziecko
.

Tak samo, jak w przypadku PIT za 2015 rok, przy wypełnianiu deklaracji za rok 2016 podatnik ma możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej, która popularnie jest nazywana ulgą na dziecko.

Podatnik otrzyma także zwrot kwoty, która stanowi różnicę pomiędzy przysługującym mu pełnym odliczeniem a kwotą odliczoną – w zeznaniu podatkowym. Taki zwrot nie może przekroczyć łącznej kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które zapłacił podatnik.

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać nie tylko rodzice, ale także rodzice zastępczy i opiekunowie prawni dziecka, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało. Ulga przysługuje obojgu małżonkom / opiekunom łącznie. Ulga przysługuje na dzieci małoletnie oraz na dzieci pełnoletnie, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Ponadto ulga przysługuje także na dzieci do 25. roku życia, jeżeli uczą się one lub studiują, a w roku podatkowym, za który ma zostać odliczona ulga nie uzyskały one dochodów wyższych niż 3.089,00 zł. Do tych dochodów nie wlicza się renty rodzinnej.

Podatnik ma możliwość skorzystania z ulgi na dziecko, jeśli jego dochód nie przekracza kwoty 112.000,00 zł lub 56.000,00 zł, jeśli rodzice / opiekunowie rozliczają się osobno. Ten drugi pułap kwotowy dotyczy także kawalera lub panny, rozwodnika, wdowca oraz osoby pozostającej w związku małżeńskim przez część roku (osoby te nie mogą rozliczyć się jako rodzice samotnie wychowujący dziecko). U rodziców, którzy samotnie wychowują dziecko dochód, przy korzystaniu z tej ulgi, nie może przekroczyć 112.000,00 zł.

Składając zeznanie PIT za 2016 rok podatnik może z tytułu ulgi na dziecko odliczyć:

  • 1.112,04 zł rocznie na wychowywanie jednego dziecka (za jeden miesiąc to kwota 92,67 zł),
  • 1.112,04 zł rocznie na wychowywanie dwójki dzieci (za jeden miesiąc to kwota 92,67 zł),
  • 2.000,04 zł rocznie na trzecie dziecko (za jeden miesiąc to kwota 166,67 zł),
  • 2.700,00 zł rocznie na czwarte i kolejne dzieci (za jeden miesiąc to kwota 225,00 zł).

Nie można skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeżeli dziecko prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną stawką 19% albo objętą ryczałtem. Istotne jest to, że nie traci się prawa do ulgi, jeżeli dziecko uzyskuje dochody z najmu objętego ryczałtem, o ile jest on realizowany poza działalnością gospodarczą. Odliczenia nie można natomiast dokonać, gdy dziecko wstąpiło w związek małżeński albo gdy zostało umieszczone w placówce, która zapewnia całodobowe utrzymanie.

Aby skorzystać z ulgi na dziecko należy ją rozliczyć w zeznaniu rocznym poprzez wpisanie w odpowiednie miejsca na deklaracji. W przypadku zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37, właściwe kwoty należy wpisać w części F, poz. 120 i 121. Ponadto w informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku PIT/O należy w części C poz. 40 uzupełnić liczbę dzieci, a właściwe kwoty wpisać w poz. 41 i 42. Numery PESEL dzieci, a jeżeli ich nie mają to imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci należy wpisać w części E, wskazując jednocześnie, za jaki okres przysługuje odliczenie.

Więcej na temat ulgi na dziecko: http://urzadskarbowy24.pl/ulga-prorodzinna-w-rozliczeniu-pit/

Do skorzystania z ulgi wystarczy podanie wskazanych wyżej informacji, dopiero w przypadku kontroli podatkowej lub skarbowej konieczne jest przedstawienie dowodów, które są konieczne do ustalenia prawa do odliczenia. Będą to przede wszystkim: odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą, czy też zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

55 − = 53